tracylee30000 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()tracylee30000 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


與寶山鄉鄉長范玉燕合影

tracylee30000 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


tracylee30000 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()tracylee30000 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

最近這幾天我沉迷在 林書豪旋風中,  陪伴我的就是在涼月橘園的橘子呀 !
 

tracylee30000 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


tracylee30000 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


tracylee30000 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


tracylee30000 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


tracylee30000 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()